Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp van

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, zonder beperking noch reserve, voor alle producten en/of diensten voorgesteld in de verkoop op de site www.luminessence.be (hierna genoemd  » De Site « ).

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon, bestelt op de site is volledig en geheel aanvaarding van de huidige algemene verkoopvoorwaarden. Zij zijn bereikbaar te allen tijde op de Site en zal zegevieren, indien nodig, over heel andere versie en op de eigen algemene voorwaarden van aankoop of andere van de klant.

Artikel 2 – Prijzen – Betalingsvoorwaarden

De huidige prijslijsten worden uitgedrukt TTC, behouden wij ons het recht voor te stellen nieuwe belastingen en verhoging van tarief.

De aangegeven prijzen krijgen in euro.

Producten moeten worden betaald tijdens het bestelling of tot de levering.

Artikel 3 – Levering

Producten worden binnen 5 werkdagen geleverd in België en in het Groothertogdom Luxemburg en binnen 8 werkdagen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Artikel 4 – Klachten

Klachten en/of betwisting van de klant tegen de dienst moeten worden geformuleerd, uitsluitend per e-mail op het adres informatie @luminessence, ten laatste 48 uur vanaf deze generator.

Artikel 5 – afkoelingsperiode

De afkoelingsperiode van 7 dagen vanaf de ontvangst van het product.

Artikel 6 – intellectuele en industriële eigendom

De naam en produkten Luminessence zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen op de intellectuele eigendom. Geen woord of het gebruik van de merken, de handelsnamen, de initialen van de ontwerper, logo’s, tekeningen of foto’s die op de website kan worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke reproductie of gebruik niet op voorhand en uitdrukkelijk gemachtigd is essentieel van het delict van valsemunterij en aan vervolging civiel- en strafrechtelijke. Bovendien is het tegenovergestelde gebruikt in de goede gewoonten en in de moraal kan het voorwerp van de vergunning.

Artikel 7 – Privé-leven

Respecteren we uw privé leven. Wij verzamelen geen gegevens zonder uw toestemming.

Artikel 8 – ARBEIDSONGESCHIKTHEID – Overmacht – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien om welke reden dan ook een regeling van de onderhavige algemene voorwaarden moet buiten toepassing worden verklaard, dit inapplicabilité geen gevolgen zou hebben. De toepassing van de overige maatregelen van de algemene voorwaarden. Dit oordeel niet van toepassing wordt dan vervangen door de dichtst mogelijke regeling.

Noch de glasramen, zijn uitgevers, noch de klant kan verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele niet-naleving zou hebben oorsprong een geval van absolute noodzaak, te ontsnappen, waaronder met name, tenzij het restrictieve, de gevallen van oorlog, oproer, opstand, onderbreking van het vervoer, probleem van invoer of uitvoer, strike, lockout, tekort, brand, beven der aarde, storm, overstromingen.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers bevoegd zijn.

+32 478 62 16 15

Service client

4802 Heusy
Belgique

Nous contacter

Une question, une requête ? Get in touch !

Luminessence